ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoudsopgave:

Peukenzee: Peukenzee V.O.F., KvK-nummer 73014117 en geregistreerd adres Archimedesweg 60-3A, 1098 JR in Amsterdam. Peukenzee is degene die in zijn offerte naar deze voorwaarden verwijst. Peukenzee is gespecialiseerd in het ontwerpen, fabriceren, verkopen en verhuren van producten dan wel het verlenen van diensten met als doel sigarettenafval op straat tegen te gaan. Klant: De partij welk producten dan wel diensten afneemt van Peukenzee op basis van een door hen aangeboden offerte. Klant is degene tot wie de hiervoor bedoelde offerte is gericht. Product: De materialen, ontwerpen, voorraden en artikelen die onder deze voorwaarden vallen. Dienst: De werkzaamheden en/of diensten die onder deze voorwaarden vallen of die worden geleverd onder gedurende de looptijd van deze voorwaarden. Prijzen: In de communicatie tussen de Peukenzee en Klant zijn de vermelde prijzen exclusief BTW., tenzij dit uitdrukkelijk anders vermeld is. Offerte: Een aanbod van de Peukenzee opgemaakt op verzoek van Klant. Communicatie en communiceren: de wijze waarop Peukenzee en Klant met elkaar communiceren. Dit kan telefonisch, e-mail, webformulier (in sommige gevallen) of elke andere door de partijen overeengekomen (technische) wijze. Voor het plaatsen van bestellingen en aanvragen van offertes geldt dat het e-mail van Peukenzee het toepasselijke medium respectievelijk kanaal is. Schriftelijk: ondertekening van een fysiek document of digitale bevestiging of ondertekening van een digitaal document, inclusief een digitale bevestiging van ontvangst (immers, printen is verspilling!)

 

a. Alle offertes van Peukenzee zijn vrijblijvend en gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door Klant onder normale omstandigheden.
b. Offertes kennen een beperkte geldigheidsduur. Deze geldigheidsduur is vermeld in de offerte. Is er geen geldigheidsduur vermeld? Dan geldt een maximale geldigheidsduur van drie (3) maanden (90 dagen) gerekend vanaf de dag van de verzending van de offerte van Peukenzee aan Klant.

 

a. Een overeenkomst komt tot stand op de wijze die de partijen afspreken. Voor bestellingen van producten of diensten, geplaatst digitaal (e-mail of via het webformulier) geldt dat de overeenkomst tot stand komt op het moment dat Peukenzee de digitaal akkoord heeft ontvangen op de Offerte van Klant.
b. Mondelinge toezeggingen al dan niet gedaan door ondergeschikten van Peukenzee binden Peukenzee uitsluitend voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.
c. In geval van verhuur van producten of het verlenen van een dienst door Peukenzee aan Klant geldt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dat de overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst tot verhuur of het verlenen van een dienst kan door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
d. Onverminderd het voorgaande lid en onverminderd hetgeen in de overeenkomst is bepaald, heeft Peukenzee het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen zonder inachtneming van enige opzegtermijn en zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade in het geval dat:

i. Klant, na een deugdelijke ingebrekestelling, haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en de daarbij horende Algemene Voorwaarden niet, niet correct of niet volledig nakomt;
ii. Klant in staat van faillissement is verklaard, hiervoor een aanvraag is ingediend, in surseance van betaling verkeert dan wel de aanvraag hiervoor is ingediend;
iii. Klant in liquidatie verkeert, is ontbonden of haar onderneming (geheel of gedeeltelijk) overdraagt.

e. De vorderingen van Peukenzee op Klant zijn verder eveneens onmiddellijk opeisbaar in de omstandigheden die Peukenzee goede grond geven om te vrezen dat Klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. In dit geval is Peukenzee eveneens bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Dit recht op opschorting geldt tot het moment dat Koper alsnog deze verplichting is nagekomen.

a. De levertijd wordt in overleg tussen Peukenzee en Klant vastgelegd. Peukenzee zal zich ter allen tijde inzetten om de vastgelegde levertijd na te komen.
b. Indien Peukenzee voorziet dat de overeengekomen levertijd wordt overschreden, zal Peukenzee Klant daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen zonder schadeplichtig te zijn. Dit kan via in artikel 1 overeengekomen wijzen.
c. Klant is verplicht de producten dan wel diensten af te nemen op het moment waarop deze volgens de offerte aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen ingeval sprake is van levering van producten de opslag voor rekening en risico van Klant komen.
d. Vanaf het moment van aflevering zijn de producten (zowel in geval van verkoop als verhuur) voor rekening en risico van Koper.
e. .

a. Peukenzee hanteert verschillende prijstarieven, afhankelijk van of er sprake is van verkoop, verhuur, het leveren van diensten dan wel een combinatie hiervan, welke vermeld worden in de offerte.
b. De door Peukenzee opgegeven prijzen luiden exclusief BTW.
c. Indien de producten of diensten binnen de overeengekomen looptijd van de overeenkomst om welke reden dan ook teruggenomen dan wel stopgezet moeten worden, is de Klant de totale afgesproken prijs verschuldigd, tenzij het terugnemen dan wel stopzetten volledig toerekenbaar is aan Peukenzee of dit in goed overleg met Peukenzee heeft plaatsgevonden.
d. Betaling van facturen dient zonder inhouding of korting te geschieden binnen 30 dagen (30) kalenderdagen na factuurdatum op de door Peukenzee in de offerte aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta.
e. De betaaltermijnen gelden als fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is Klant derhalve zonder ingebrekestelling automatisch in verzuim en is Peukenzee gerechtigd vanaf de datum van verzuim de wettelijke handelsrente in rekening te brengen te berekenen over het verschuldigde bedrag.
f. Indien Klant niet of niet tijdig betaalt, is Klant aan Peukenzee V.O.F., Archimedesweg 60-3A, 1098 JR Amsterdam, the Netherlands. +31 6 48 38 52 91 info@peukenzee.nl Pagina 2 van 4 Peukenzee, naast de hiervoor bedoelde rente, vanaf het moment van verzuim tevens gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten die worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom en de verschuldigde rente. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal € 40,00. De vergoeding voor de buitenrechtelijke incassokosten wordt vermeerderd met de eventueel door Peukenzee verschuldigde BTW in dat kader.
g. Indien Klant niet of niet tijdig betaalt, is Klant bovendien aan Peukenzee verplicht een dag te helpen bij het oprapen van peuken van straat (#cleanthebutt). h. Peukenzee behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van zijn verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld

a. De door Peukenzee uitgebrachte offerte, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, beschrijvingen, e.d. blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Klant staat ervoor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Peukenzee wordt gekopieerd of gebruikt.
b. Wanneer Peukenzee zulks wenst, bijvoorbeeld in geval de offerte niet wordt uitgevoerd of de overeenkomst wordt ontbonden, dienen tekeningen e.d. aan Peukenzee te worden geretourneerd.

a. Klant zal de opstelling c.q. montage van het product zelf dienen uit te voeren. Hij of zij doet dit voor eigen rekening en risico. Peukenzee is ten alle tijde bereid om Klant hieromtrent te adviseren.
b. Indien Peukenzee op zich heeft genomen het product te monteren dan wel te plaatsen, zal zulks – tenzij anders overeengekomen – geschieden volgens een tussen partijen van tevoren afgesproken bedrag en voor rekening en risico van Peukenzee.

a. In het geval van verkoop, blijven de geleverde goederen het eigendom van Peukenzee, totdat alle vorderingen die Peukenzee op Klant heeft, inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente volledig zijn betaald. Indien het gaat om verhuur van producten, dienen producten op een schriftelijk afgesproken datum weer ingeleverd te worden door Klant op een door partijen overeengekomen tijdstip en plaats. In het laatste geval zijn de producten voor rekening en risico van Klant vanaf het moment dat deze zijn geleverd aan Klant totdat deze zoals hierboven beschreven zijn ingeleverd door Klant bij Peukenzee. Enige schade gedurende de huurperiode komt voor rekening van Klant, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Peukenzee.
b. Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Het is Klant ook niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op Klant is overgegaan. Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Peukenzee te bewaren.
c. Peukenzee is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij Klant aanwezig zijn, terug te nemen indien Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorgdraagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.

a. Klant dient in geval van verkoop of verhuur de producten direct na aflevering zo volledig mogelijk te inspecteren. Eventuele gebreken dienen onverwijld na aflevering schriftelijk en gemotiveerd aan Peukenzee te worden gemeld. Gebreken die redelijkerwijs niet direct bij aflevering geconstateerd kunnen worden, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd aan Peukenzee te worden gemeld, onder nauwkeurige opgave van de aard en omvang van de klachten bij gebreke waarvan elke aanspraak tegen Peukenzee ter zake van een zodanig gebrek vervalt.
b. Peukenzee is slechts gehouden tot reparatie en/of vervanging van producten binnen redelijke termijn, zulks ter beoordeling van Peukenzee in overleg met Klant. De garantie geldt niet indien het gebrek of de schade het gevolg is van (i) een onjuiste behandeling door Klant in de ruimste zin van het woord of (ii) omstandigheden waar Peukenzee geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden.
c. Klant heeft geen recht op vermindering van de koop- of huurprijs of verrekening van verplichte betaling of vernietiging of ontbinding van de overeenkomst indien sprake is van vermindering van huurgenot of in geval van koop gebruiksgenot.
d. Alhoewel Peukenzee zich inzet om een optimaal recyclingresultaat te behalen voor wat betreft sigarettenpeuken, gaat Peukenzee met de overeenkomst daaromtrent een inspanningsverbintenis aan en geeft daarom geen garantie betreffende de resultaten van hun inspanning.
e. Indien Klant tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen (in geval van verkoop dan wel verhuur) bestaan, met uitzondering van het geval er sprake is van verhuur en Peukenzee is gehouden tot reparatie en/of vervanging van producten: in dat geval kan de betaling in overleg worden opgeschort. Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Peukenzee worden geretourneerd. Peukenzee staat niet in voor de deugdelijkheid en veilige toepasbaarheid van het product indien door Klant gevolgde aanwijzingen, voorschriften en uitsluitingen voor gebruik niet behoorlijk worden nageleefd.
f. Het is Klant niet toegestaan aanpassingen, wijzigingen of toevoegingen aan het product van Peukenzee te maken. Aanpassingen, wijzigingen of toevoegingen uitgevoerd, al dan niet met soortgelijke onderdelen welke Peukenzee normaliter gebruikt, zonder voorgaand schriftelijk akkoord van Peukenzee leiden tot verval van de garantie. Indien dit toch noodzakelijk is, dient dit eerst aan Peukenzee voorgelegd te worden. Indien Peukenzee akkoord gaat, dan kunnen pas na ontvangst hiervan de gewenste aanpassingen conform het gegeven akkoord worden uitgevoerd. Een akkoord op de gegeven aanpassingen kan gevolgen hebben voor de duur en de omvang van de garantie.
g. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert Peukenzee voor de geleverde producten bij verkoop 6 maanden garantie, uitgezonderd alle aan slijtage onderhevige onderdelen. Voornoemde termijnen gaan in op de dag van de levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

i.de niet-inachtneming van voorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
ii.normale slijtage, waaronder roest;
iii.aanpassing, wijziging of reparatie met onderdelen waarvoor Peukenzee geen Peukenzee V.O.F., Archimedesweg 60-3A, 1098 JR Amsterdam, the Netherlands. +31 6 48 38 52 91 info@peukenzee.nl Pagina 3 van 4 goedkeuring heeft gegeven, door Klant of door derden
iv.oorzaken buiten het product;
v.montage, aanpassingen of reparaties aan het product uitgevoerd door Klant zelf.

h. Indien Peukenzee ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van Peukenzee
i. Het beweerdelijk niet-nakomen door Peukenzee van zijn garantieverplichtingen ontslaat Klant niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met Peukenzee gesloten overeenkomst.
j. Een door Peukenzee als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen van Klant ter zake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Peukenzee kan doen gelden op grond van de wet.
k. Voor door Peukenzee uitgevoerde inspecties, advisering, peukentalks, campagne voeren en soortgelijke diensten zal Peukenzee zich ten alle tijde maximaal inzetten om te voldoen aan verwachtingen van Klant, echter wordt geen garantie gegeven en is zij voor de uitvoering niet verantwoordelijk noch aansprakelijk.

In verband met de te maken kosten en uit te voeren werkzaamheden ter voorbereiding van een bestelling dan wel verzoek van Klant, heeft Klant (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) het recht de huur- of koopovereenkomst tot 60 dagen voorafgaand aan de aanvang van de afgesproken levertijd van het de producten schriftelijk (e-mail volstaat) kosteloos te annuleren. Indien Klant de overeenkomst binnen 60 dagen tot 45 dagen voorafgaand aan de levertijd annuleert, is hij 30% van de totale overeengekomen prijs aan Peukenzee verschuldigd. Voor de periode tussen 45 en 7 dagen geldt dat Klant in geval van annulering 75% van de overeengekomen prijs aan Peukenzee is verschuldigd. Binnen de 7 dagen voorafgaand aan de levertijd wordt geannuleerd, is Klant 100% van de totale overeengekomen prijs aan Peukenzee verschuldigd. Voor diensten geleverd door Peukenzee geldt dat Klant (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) de overeenkomst tot 14 dagen voorafgaand aan de aanvang van de dienst schriftelijk (e-mail volstaat) kosteloos kan annuleren.

a. Peukenzee is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van – door Klant aan te tonen – grove schuld of opzet van Peukenzee bij de uitvoering van de werkzaamheden voortvloeiend uit de overeenkomst.
b. Peukenzee is in geen geval en uit geen enkele hoofde aansprakelijk voor indirecte en (gevolg)schade (waaronder onder meer maar niet uitsluitend wordt begrepen verlies van gegevens, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, gederfde winst en verminderde opbrengst, mede veroorzaakt door het niet c.q. verminderd functioneren van de apparatuur), bedrijfsschade of enige andere schade dan die hiervoor is vermeld, met uitzondering van schade als bedoeld in artikel 6:190 lid 1 BW die aan Peukenzee toe te rekenen valt of voor haar risico komt. De aansprakelijkheid van Peukenzee voortvloeiend uit art 6:190 lid 1 BW is beperkt tot het maximum van het bedrag waarvoor Peukenzee op grond van haar verzekering gedekt is.
c. Indien en voor zover op Peukenzee enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Peukenzee aanspraak geeft en waarvan de polisvoorwaarden op eerste afroep kosteloos zullen worden toegezonden. Indien en voor zover de aansprakelijkheidsverzekering geen aanspraak op een uitkering geeft, dan is de aansprakelijkheid van Peukenzee te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde. d. Peukenzee is niet aansprakelijk voor werkzaamheden voortvloeiend uit onoordeelkundig en/of onjuist gebruik van, of ingrepen van derden (inbegrepen het personeel van Klant) aan de producten. e. Peukenzee is niet aansprakelijk voor gebreken veroorzaakt door diefstal van apparatuur en/of onderdelen, gebruikmaking van producten die niet onder de overeenkomst vallen, roestschade, ontwrichtingen, branden, rookschade, overmatige stofvorming, waterschade, blikseminslag, molest en vandalisme, of oorzaken van buitenaf.
f. Elke vordering jegens Peukenzee verjaart 12 maanden nadat de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schadetoebrengend feit.
g. Klant is jegens Peukenzee aansprakelijk voor alle schade aan de producten in geval van huur (o.b.v. nieuwaarde), waaronder begrepen schade door diefstal, verduistering en vervreemding, ook indien er geen sprake is van schuld aan de zijde van Klant.
h. Klant is in geval van huur jegens Peukenzee bovendien aansprakelijk voor alle schade die met de producten en/of de diensten is toegebracht en/of ontstaan. Klant vrijwaart Peukenzee voor aanspraken van derden tot vergoeding van schade die met de producten en/of diensten is toegebracht of ontstaan.
i. Klant vrijwaart Peukenzee, dan wel de door haar ingeschakelde sub-verwerker(s) in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voor alle schade, en/of boetes, en/of dwangsommen, voortvloeiende uit het niet naleven van de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming of overige toepasselijke regelgeving op het gebied van privacy, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot aanspraken van personen van wie Persoonsgegevens zijn verwerkt en oplegging van boetes en/of dwangsommen door of namens de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij Afnemer bewijst dat de schade uitsluitend aan Peukenzee, dan wel aan de door haar ingeschakelde sub-verwerker(s) moet worden toegerekend.

a. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan elke van de wil van Peukenzee onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werklieden-uitsluiting, transportmoeilijkheden, epidemieën, pandemieën, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Peukenzee of diens leveranciers een en ander in de ruimste zin van het woord.
b. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Peukenzee gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste vijfenveertig (45) dagen op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is Peukenzee bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Klant is bovendien in geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst langer dan vijfenveertig (45) dagen door Peukenzee ten gevolge van overmacht om zonder rechterlijke tussenkomst geheel of ten dele te ontbinden.
c. In geval van ontbinding door Klant krachtens lid 1 is Peukenzee gerechtigd terstond betaling te Peukenzee V.O.F., Archimedesweg 60-3A, 1098 JR Amsterdam, the Netherlands. +31 6 48 38 52 91 info@peukenzee.nl Pagina 4 van 4 verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend.

a. Bij de uitvoering van haar werkzaamheden zal Peukenzee alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften naleven, met inbegrip maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
b. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal Klant er zelf voor zorgdragen dat voor de uitvoering van de overeenkomst en het gebruik van de door Peukenzee geleverde producten en/of de daarbij door of namens Peukenzee geleverde diensten wordt voldaan aan de toepasselijke Wet en regelgeving, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot vereiste vergunningen, Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacywetgeving.
c. Klant vrijwaart Peukenzee dienaangaande voor alle eventuele aanspraken die derden jegens Peukenzee mochten instellen wegens overtreding van enige toepasselijke wet, lokale regelgeving en/of verordeningen zoals in lid 1 van dit artikel is bedoeld.
d. Klant is verplicht de producten zodanig te gebruiken dat die niet in strijd wordt gehandeld met enige wet, enige plaatselijke verordening of één of ander overheidsvoorschrift.

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige leveringsvoorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Indien de wet niet voorziet in bevoegdheid van een Nederlandse rechter, zal de Rechtbank Amsterdam bevoegd zijn.

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa. Het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing.

Het feit dat een of meer van voorgaande artikelen ten gevolge van wettelijke bepalingen en/of een rechterlijke beslissing nietig zijn of nietig worden verklaard, laat de toepasselijkheid van deze voorwaarden voor het overige onverlet.